Awards

Total 18
Number Title Author Date Votes Views
18
(Mar. 31. 2021) 학술발표 우수상 - 홍경표
admin | 2021.04.21 | Votes 0 | Views 370
admin 2021.04.21 0 370
17
(Feb. 28. 2021) 우수강의교수상 - Prof. Jongsup Hong
admin | 2021.04.09 | Votes 0 | Views 360
admin 2021.04.09 0 360
16
(June 26. 2020) Merit academic paper award - Gyubin Min
admin | 2020.07.01 | Votes 0 | Views 679
admin 2020.07.01 0 679
15
(Feb. 29. 2020) 우수강의교수상 - Prof. Jongsup Hong
admin | 2020.06.23 | Votes 0 | Views 1225
admin 2020.06.23 0 1225
14
(Jun. 5. 2020) Best paper award - Gyubin Min
admin | 2020.06.16 | Votes 0 | Views 546
admin 2020.06.16 0 546
13
(Feb. 20. 2020) 우수업적교수상 (연구부문)- Prof. Jongsup Hong
admin | 2020.03.10 | Votes 0 | Views 1113
admin 2020.03.10 0 1113
12
(Feb. 10. 2020) 일반대학원 총학생회 세미나 학술 프로그램 우수상
admin | 2020.02.11 | Votes 0 | Views 974
admin 2020.02.11 0 974
11
(Dec. 30. 2019) Graduate Student Scholarship by Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation - Yonggyun Bae
admin | 2020.01.06 | Votes 0 | Views 1478
admin 2020.01.06 0 1478
10
(Dec. 6. 2019) Best paper award - Young Joon Park
admin | 2019.12.11 | Votes 0 | Views 1046
admin 2019.12.11 0 1046
9
(Nov. 29. 2019) Merit academic paper award - Young Joon Park
admin | 2019.12.11 | Votes 0 | Views 1027
admin 2019.12.11 0 1027
TOP